Ugo Amez, photojournaliste

Philippe Poutou, Bordeaux.